Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra công tác bầu cử tại 7 xã

  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra công tác niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Vĩnh Lợi

  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra hòm phiếu chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại thôn Thác Nóng, xã Sơn Nam

  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra công tác niêm yết danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Hồng Lạc

  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra hòm phiếu chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại thôn Phú Thọ 2, xã Trường Sinh

  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại thôn Phú Thọ 2, xã Trường Sinh

  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra địa điểm niêm yết danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp tại xã Chi Thiết

  • Điểm bầu cử thôn Thác Nóng, xã Sơn Nam

  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền làm việc với xã Ninh Lai

Thư viện ảnh khác